การใช้ Numpy สำหรับสร้างจำนวนตัวเลข linspace และสร้างเมทริกซ์ด้วย meshgrid

Numpy มีคำสั่งที่น่าสนใจในการทดสอบสร้างจำนวนตัวเลขจุดเริ่มต้น และจุดสิ้นสุด พร้อมกำหนดจำนวนตัวเลขได้ ด้วยคำสั่ง linspace อีกทั้งนำค่าที่ได้ มาทำการสร้างให้เป็นรูปแบบเมทริกซ์ด้วยคำสั่ง meshgrid import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt #สมมติสร้างสมการเชิงเส้น ...

Read more

ตัวอย่างการเชื่อมฐานข้อมูลกับ MongoDB

ตัวอย่างการเชื่อมฐานข้อมูลระหว่าง Python กับ MongoDB หลังจากที่ได้ทำการสร้าง database ชื่อ datafun และสร้าง collection ชื่อ blog ก็ได้ลองเพิ่มข้อมูลใส่ตัวแปร topicsName ตามภาพ เมื่อระบบฐานข้อมูลทำงานได้แล้ว ก็สามารถทดสอบเขียน code ...

Read more

Python Dictionary พื้นฐาน แสดงข้อมูล Top 4 Premier league

ตัวอย่างการใช้งาน Dictionary ของ Python จะทำให้เราสามารถกำหนด Key และ Value ที่ต้องการอ้างอิงได้ ไม่เหมือนกับ List ที่ใช้ index ซึ่งเป็นตัวเลข [0,1,…] อ้างอิง ในบางงานการกำหนดเป็น Key ...

Read more