เริ่มเรียนรู้ TensorFlow 2.0

TensorFlow คือ Open-source Machine learning library พัฒนาโดย Google เปิดให้ผู้ที่ต้องการนำไปใช้ค้นหา Insight factors จากข้อมูลแต่ละประเภท เช่น Text, Image เพื่อที่จะนำไปสู่การสร้าง Model เอาไปใช้งานจริงกับธุรกิจด้านต่างๆ