การใช้ Quadratic Curve เพื่อ Mask ภาพ Onboarding ใน Flutter

วันนี้ลองฝึกเขียน Flutter โดยทำความเข้าใจเรื่องของ ClipPath() ซึ่งมีความน่าสนใจตรงที่ เราสามารถเขียน Code วาดเส้นให้แสดงภาพตามที่เรากำหนดให้มีความโค้ง ความเว้าในรูปทรงต่างๆ…

โดยที่ภาพก็เป็น Original หลักการคล้ายๆกับการ Mask ใน Photoshop เลยทีเดียว เพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจขออนุญาตใช้ภาพน้อง Ink Waruntorn มาใช้เป็นแรงบันดาลใจในการศึกษาครับ ^^

Quadratic Curve

จะเห็นว่าถ้าเรากำหนดจุด เส้นที่วาดจะเป็นเส้นตรง (Linear) ดังนั้นถ้าเราต้องการสร้าง Curve หรือเส้นโค้งบนภาพ สังเกตุจะมี 3 จุด คือ P0, P1, P2 ถึงจะสร้างเส้นโค้งได้ สามารถใช้ทฤษฏีของ Quadratic Bezier (Wiki) ซึ่งใน Flutter มีให้ใช้งาน

  // P0 = (x0, y0)
  double px0 = 0.0;
  double py0 = size.height - 20;
  // P1 = (x1, y1)
  double px1 = size.width / 4; 
  double py1 = size.height;
  // P2 = (x2, y2)
  double px2 = size.width / 2.25; 
  double py2 = size.height - 30;

สร้างเส้นโค้งที่

  // Make curve1
  var CP1 = new Offset(px1, py1);
  var EP1 = new Offset(px2, py2);
  path.quadraticBezierTo(CP1.dx, CP1.dy, EP1.dx, EP1.dy);
// P(x3, y3)
double px3 = size.width - (size.width / 3.25);
double py3 = size.height - 60;
// P(x4, y4)
double px4 = size.width;
double py4 = size.height - 40;

สร้างเส้นโค้งที่ 2

// Make curve2
var CP2 = new Offset(px3, py3);
var EP2 = new Offset(px4, py4);
path.quadraticBezierTo(CP2.dx, CP2.dy, EP2.dx, EP2.dy);

เสร็จแล้วลากเส้นกลับไปที่ y0 ไม่งั้นภาพจะแหว่ง (เหมือนเล่นดึงเชือกเลย)

// Draw line up to y0
path.lineTo(size.width, 0);
path.close();

ทีนี้มาดู Code เต็มๆ ของ Class ที่เราทำภาพสำหรับ On boarding กัน

import 'package:flutter/material.dart';

class OnBoardingImageClipper extends CustomClipper<Path> {
 @override
 Path getClip(Size size) {
  Path path = Path();
  // (x0, y0)
  double px0 = 0.0;
  double py0 = size.height - 20;
  path.lineTo(px0, py0);

  // P(x1, y1)
  double px1 = size.width / 4;
  double py1 = size.height;

  // P(x2, y2)
  double px2 = size.width / 2.25;
  double py2 = size.height - 30;

  // Make curve1
  var CP1 = new Offset(px1, py1);
  var EP1 = new Offset(px2, py2);
  path.quadraticBezierTo(CP1.dx, CP1.dy, EP1.dx, EP1.dy);

  // P(x3, y3)
  double px3 = size.width - (size.width / 3.25);
  double py3 = size.height - 60;

  // P(x4, y4)
  double px4 = size.width;
  double py4 = size.height - 40;

  // Make curve2
  var CP2 = new Offset(px3, py3);
  var EP2 = new Offset(px4, py4);
  path.quadraticBezierTo(CP2.dx, CP2.dy, EP2.dx, EP2.dy);

  // Draw line up to y0
  path.lineTo(size.width, 0);
  path.close();

  return path;
 }

 @override
 bool shouldReclip(CustomClipper<Path> oldClipper) => false;
}

ผลลัพธ์ที่ได้เป็นเส้นโค้งสวยงาม

อีกตัวอย่างหนึ่ง

import 'package:flutter/material.dart';

class OnBoardingImageClipper extends CustomClipper<Path> {
 @override
 Path getClip(Size size) {
  Path path = Path();
  // Start (0, 0)
  path.moveTo(0, 0);

  // Draw a line to width = 0, height = Image height
  // P0 (x0, y0)
  path.lineTo(0, size.height);

  // Control point Q0 = (CP1.dx,CP1.dy) --> End point Q1 =
  // P1 (x1, y1)
  double px1 = 12;
  double py1 = size.height - 38;
  double px2 = 40;
  double py2 = size.height - 48;

  var CP1 = new Offset(px1, py1);
  var EP1 = new Offset(px2, py2);
  path.quadraticBezierTo(CP1.dx, CP1.dy, EP1.dx, EP1.dy);

  // Draw a line to size.width - 40, size.height - 140
  // P2 (x2, y2)
  double px3 = size.width - 40;
  double py3 = size.height - 140;
  path.lineTo(px3, py3);

  // Control point Q2 = (CP2.dx,CP2.dy) --> End point Q3 =(EP2.dx, EP2.dy)
  // P3 (x3, y3)
  double px4 = size.width;
  double py4 = size.height - 145;
  double px5 = size.width;
  double py5 = size.height - 212;
  var CP2 = new Offset(px4, py4);
  var EP2 = new Offset(px5, py5);
  path.quadraticBezierTo(CP2.dx, CP2.dy, EP2.dx, EP2.dy);

  path.lineTo(size.width, 0);

  path.close();

  return path;
 }

 @override
 bool shouldReclip(CustomClipper<Path> oldClipper) => false;
}

เราสามารถปรับ Code ให้กระชับและสั้นขึ้นได้ดังนี้

import 'package:flutter/material.dart';

class OnBoardingImageClipper extends CustomClipper<Path> {
 @override
 Path getClip(Size size) {
  Path path = Path();
  // Start (0, 0)
  path.moveTo(0, 0);

  // Draw a line to width = 0, height = Image height
  path.lineTo(0, size.height);

  // Control point (CP1.dx,CP1.dy) --> End point (EP1.dx, EP1.dy)
  path.quadraticBezierTo(12, size.height - 38, 40, size.height - 48);

  // Draw a line to size.width - 40, size.height - 140
  path.lineTo(size.width - 40, size.height - 140);

  // Control point (CP2.dx,CP2.dy) --> End point (EP2.dx, EP2.dy)
  path.quadraticBezierTo(
    size.width, size.height - 145, size.width, size.height - 212);

  path.lineTo(size.width, 0);

  path.close();

  return path;
 }

 @override
 bool shouldReclip(CustomClipper<Path> oldClipper) => false;
}