ลองเขียน Mini AI ให้คอมฯเล่นเกมเองด้วย Python 3

บล็อกนี้อยากเขียนถึงการทดสอบเขียน Mini AI ให้คอมพิวเตอร์เล่นเกมด้วยตัวเอง ซึ่งเขียนด้วยภาษา Python 3 ด้วยหลักการคือ ให้คอมพิวเตอร์จดจำภาพให้ได้ ว่าภาพไหนคือเลขอะไร แล้วเปิดป้ายจับคู่ให้ถูกต้อง โดยใช้หลักการของ OpenCV มาช่วยในการแปลงภาพออกมาเป็นตัวเลขที่สามารถใช้คำนวณหาความคล้ายได้

ก่อนจะไปดูว่าทำยังไง มาดูน้องแก้มหอม ลูกสาว Review ให้ดูว่าทำให้คอมพิวเตอร์เล่นเกมนี้เองยังไงก่อนนะ ^^

ผมทำการแบ่งหน้าจอเป็นสองฝั่งคือซ้าย และขวา เพื่อให้เห็นภาพและเห็นการ run program ควบคู่กันไป มาดูรายละเอียดตามคลิปได้เลย

Function structure

def automateClick():
//…สร้างการคลิกแผ่นป้าย
screenShot(arg1, arg2,..)

def screenShot(para1,para2,..):
//…ทำการ Screenshot ภาพ
imageProcessing(arg1, arg2,..)

def imageProcessing(para1,para2,..):
//…นำภาพมาเปรียบเทียบหาค่าความคล้ายระหว่างภาพ Screenshot ใหม่ กับ ภาพต้นฉบับ
storeAnswer(arg1, arg2,..)

def storeAnswer(para1,para2,..):
//…นำค่ามาเปรียบเทียบ
//…ถ้าเจอค่าเดียวกันใน Dict ให้ทำการคลิกแผ่นป้ายทั้งคู่

import pyautogui as pg
import random
import time
import cv2
import numpy as np
import os
d = {}
tmpdict ={}

def automateClick():
  pg.click(397,712)
  file = open("boardposition.txt")
  for line in file:
    l = line.split()
    d[l[0]] = l[1:]
  t = 35
  file.close()
  while t > 0 :
    time.sleep(0.5)
    r = random.randint(0, len(d)-1)
    k = list(d)[r]
    x = int(d[list(d)[r]][0])
    y = int(d[list(d)[r]][1])
    pg.click(x,y)
    t -= 1
    screenShot(x,y,k)

def screenShot(x,y,k):
  time.sleep(0.5)
  sc = pg.screenshot(region=(x,y,37,34))
  sc.save("sc/tmp.png")
  imageProcessing(x,y,k)


def imageProcessing(x,y,k):
  time.sleep(0.5)
  filename = "sc/tmp.png"
  img1 = cv2.imread(filename)
  img1_gray = cv2.cvtColor(img1, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
  pathPNG = os.chdir("E:\\CodeLearning\\Python\\BotDev\\MatchingBot\\png")
  l = []
  i = 0
  for f in os.listdir(pathPNG):
    i+=1
    img2 = cv2.imread(f)
    img2_gray = cv2.cvtColor(img2, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
    res = cv2.matchTemplate(img1_gray, img2_gray, cv2.TM_CCOEFF_NORMED)
    res = np.float(res)
    l.append(tuple([int(i),float(res)]))

  maxScore = sorted(l, key=lambda x: x[1], reverse = True)[0]
  os.chdir("E:\\CodeLearning\\Python\\BotDev\\MatchingBot")
  global tmpdict
  tmpdict[k] = [x,y,maxScore[0]]
  storeAnswer(k,tmpdict[k][2])

def storeAnswer(k1,v1):
    try:
      for k2, v2 in list(tmpdict.items()):
        if (k1 != k2 and v1 == v2[2]):
          pg.click(tmpdict[k2][0],tmpdict[k2][1])
          pg.click(tmpdict[k1][0],tmpdict[k1][1])
          print("{} {}, It's Matched, Click".format(v1,v2[2]))
          tmpdict.pop(k1), tmpdict.pop(k2)
          d.pop(k1), d.pop(k2)
          break
        elif(k1 == k2 and v1 == v2[2]):
          print("...")
        else:
          print("{} {}, Not Matched".format(v1,v2[2]))
    except:
      pass

automateClick()

Download :
Code : https://github.com/9golfy/MatchingBot
Slide : https://goo.gl/zMpcrq