ความหมายของ Cohort Analysis ใน Google Analytics

ที่มาขำๆของ Cohort Analysis นะครับ คำว่า Cohort เปนศัพท์มาจากสมัยทหารโรมันของ Gaius Marius ในพื่นที่บริเวณหนึ่งของโรมัน จะประกอบไปด้วย ทหาร 10 cohort ซึ่งแต่ละ cohort จะประกอบไปด้วยทหาร 480 คน ในสมัยนู้น นายพลจะสามารถทำการวิเคราะห์ได้ว่า ทหาร cohort ไหน ผลงานเปนยังไง และตายไปแล้วกี่นาย ในปัจจุบัน Google Analytics ได้เพิ่มรายงาน cohort analysis เข้ามา แต่แทนที่จะไว้วิเคราะห์ว่าทหารตายไปแล้วกี่คน เราสามารถใช่รายงานนี้ไว้สำหรับวิเคราะห์ว่าลูกค้าที่เข้ามาเวบไซต์แต่ละกลุ่มมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้าง Cohort Analysis

ใน Google Analytics ช่วยในการแยกกลุ่มคนที่เข้ามาบนเว็บไซต์ตามวันแรกที่คนคนนั้นได้เข้ามาบนเว็บไซต์ของเรา ยกตัวอย่างเช่น ถ้านาย A เข้ามาบนเวบไซต์วันแรกในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2015 นาย Aจะเป็นหนึ่งในกลุ่ม cohortของวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2015, cohort อาทิตย์ที่ 3 ของเดือน กุมภาพันธ์, และ cohort เดือนกุมภาพันธ์ Cohort Analysis ช่วยในการเปรียบเทียบคนที่เข้ามาบนเว็บไซต์ในแต่ละช่วงเวลาว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร

ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเราโปรโมทเว็บไซท์ของเราบน Facebook ใน อาทิตย์ที่ 1 ของ เดือน กุมภาพันธ์ และ เราโปรโมทเว็บไซต์ของเราบน Twitter ในอาทิตย์ที่ 2ของเดิอนกุมภาพันธ์ เราสามารถใช้ cohort analysis ในการดูว่าพฤติกรรมของตน 2 กลุ่มนี้แตกต่างกันอย่างไรบ้าง เราอาจจะเห็นว่าคนที่มาจาก Facebook ซื้อของเยอะกว่าในอาทิตย์ที่ 1 แต่ว่ามีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่กลับมาซื้อของในอาทิตย์ต่อๆไป ในขณะที่ คนที่มาจาก Twitter อาจจะมีจำนวนน้อยที่ซื้อของในอาทิตย์แรก แต่มีจำนวนมากกว่าที่กลับมาซื้อของในอาทิตย์ที่ 2 และอาทิตย์ที่ 3 เป็นต้น

ตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Cohort Analysis Micro trend – เราสามารถมองเหน trend ของพฤติกรรมของคนที่เข้ามาบนเว็บไซต์ของเราได้ ยกตัวอย่างเช่น เราอาจจะเห็นว่าเว็บไซต์มีคนเข้ามามากขึ้น แต่คนที่เข้ามาส่วนใหญ่จะไม่กลับมาอีกหลังจากผ่านไปแล้ว 4 อาทิตย์ ด้วย cohort analysis ทำให้เรารู้ว่าเว็บไซต์ควรที่จะ email แคมเปญหาลูกค้า หลังจากที่เข้ามาเว็บไซต์ครั้งแรกแล้ว 4 อาทิตย์ เพื่อให้กลับเข้ามาดูสินค้าเพิ่มเติม

การปรับปรุงเว็บไซต์ – โดยปกติแล้วเราจะดู bounce rate หลังจากที่ปรับปรุงเว็บไซต์แล้วว่า คนที่เข้ามาบนเว็บไซต์สนในในตัวเว็บไซต์มากขึ้นหริอเปล่า ตอนนี้เราสามารถใช้ cohort analysis ดูว่าลูกค้าที่เข้ามาหลังจากเราปรับปรุงเว็บไซต์ในอาทิตย์ที่ 3 มี พฤติกรรมแตกต่างจากลูกค้าที่เข้ามาก่อนปรับปรุงเว็บไซต์ในอาทิตย์ที่ 1 และ 2 อย่างไรบ้าง มาเกตติ่งแคมเปญ – เราสามารถใช้ cohort analysis ในการวิเคราะห์ว่าลูกค้าที่เข้ามาจากมาเกตติ้งแคมเปญแบบต่างๆมีพฤติกรรมแตกต่างกันอย่างไรบ้าง

ยกตัวอย่างเช่น Facebook อาจจะดึงคนเข้ามาเยอะในวันแรกที่เราโปรโมตเว็บไซต์ แต่คนส่วนใหญ่จะไม่กลับมาเว็บไซต์อีกเป็นครั้งที่สอง ในขณะที่คนจาก adwords มีจำนวนน้อยกว่า แต่คนกลุ่มนี้กลับเข้ามาซื้อสินค้าใหม่เป็นครั้งที่สองและสามเป็นต้น

Comments

comments

Share on Google Plus