Our Favourite Posts

ความหมายของ Cohort Analysis ใน Google Analytics

ที่มาขำๆของ Cohort Analysis นะครับ คำว่า Cohort เปนศัพท์มาจากสมัยทหารโรมันของ Gaius Marius ในพื่นที่บริเวณหนึ่งของโรมัน จะประกอบไปด้วย ทหาร 10 cohort ซึ่งแต่ละ cohort จะประกอบไปด้วยทหาร 480 ...

Read more

การใช้ Numpy สำหรับสร้างจำนวนตัวเลข linspace และสร้างเมทริกซ์ด้วย meshgrid

Numpy มีคำสั่งที่น่าสนใจในการทดสอบสร้างจำนวนตัวเลขจุดเริ่มต้น และจุดสิ้นสุด พร้อมกำหนดจำนวนตัวเลขได้ ด้วยคำสั่ง linspace อีกทั้งนำค่าที่ได้ มาทำการสร้างให้เป็นรูปแบบเมทริกซ์ด้วยคำสั่ง meshgrid import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt #สมมติสร้างสมการเชิงเส้น ...

Read more

ตัวอย่างการเชื่อมฐานข้อมูลกับ MongoDB

ตัวอย่างการเชื่อมฐานข้อมูลระหว่าง Python กับ MongoDB หลังจากที่ได้ทำการสร้าง database ชื่อ datafun และสร้าง collection ชื่อ blog ก็ได้ลองเพิ่มข้อมูลใส่ตัวแปร topicsName ตามภาพ เมื่อระบบฐานข้อมูลทำงานได้แล้ว ก็สามารถทดสอบเขียน code ...

Read more

Python Dictionary พื้นฐาน แสดงข้อมูล Top 4 Premier league

ตัวอย่างการใช้งาน Dictionary ของ Python จะทำให้เราสามารถกำหนด Key และ Value ที่ต้องการอ้างอิงได้ ไม่เหมือนกับ List ที่ใช้ index ซึ่งเป็นตัวเลข [0,1,…] อ้างอิง ในบางงานการกำหนดเป็น Key ...

Read more

คำนวณลักษณะนิสัยใจตรงกันด้วย Cosine similarity

ถ้าพูดถึงการหาความคล้ายระหว่าง 2 Vectors เราสามารถใช้การคำนวณหาความคล้ายคลึงแบบโคซายน์ (Cosine similarity) ทำการคำนวณได้ง่ายๆมากๆ แต่ก่อนอื่น เราต้องมี Data สำหรับทำการเปรียบเทียบ สมมติอย่างกรณีเราจะคำนวณระหว่างชาย-หญิงคู่หนึ่ง ที่กำลังจีบกัน ว่ามีนิสัยความคล้ายกันมากน้อยแค่ไหน(เพื่อความเข้ากันได้) โดยหลักการคือ Cosine =1 แปลว่าเท่ากัน ...

Read more